روانشناسی

علت بیماری اوتیسم چیست

اوتیسم یادرخودماندگی یک وضعیت پیچیده رفتاری است که بااختلال تعاملات اجتماعی ورشدکلامی فردهمراه است وباحرکات بدنی تکراری  مثل دست زدن مکرر وراه رفتن بی هدف همراه است.

این بیماری بااختلال درطیف وسیعی ازعلائم ومهارتهادرسطوح مختلف است ودرجات مختلفی دارد.

افرادمبتلابهاین بیماری دچاراختلال شناختی هستند.بدلیل گستردگی علائم بیماری آن راختلال طیف اوتیسم می نامند.

آنهاممکن است رفتار خودآزاری ازخودنشان دهندوبه خوداسیب برسانند.

گروهی ازاین کودکان ممکن است دچارتشنج شوندودربرخی موارد تشنج در دوران بزرگسالی آنهارخ می دهد.

بیماران اوتیسم ضعف ارتباطی دارندوانها از درک احساس دیگران عاجزند.وبرای آنهاسخت است مقصودخود رااز طریق چهره یاکلام وحرکات بیان کنند.

این کودکان بسیارحساس هستندوبادیدن صحنه هایی که برای دیگران طبیعی است دچارمشکل جدی ودردناک می شوند.

این کودکان ممکن است حرکات کلیشه ایی مثل دست هایشان رابهم بزنند یابالاوپایین بپرند دارند.

ممکن است درمقابل دیگران عکس العمل غیرعادی داشته باشند یابه یک شی وابستگی شدید پیداکنند.

یاحتی به خود آسیب بزنند ودرمقابل تغییرات عکس العمل شدیدنشان دهند.ویاممکن است به اتفاق هایی که دراطرافشان می افتدبی توجه باشند.

آنهادر زمینه ارتباط بادیگران مشکل دارند ولی در زمینه های دیگرممکن است مهارت  واستعدادخیلی زیادی داشته باشند.ونقاش وموسیقیدان فوق العاده ایی باشند.

آنهادرهوش غیرکلامی نمره متوسط یا حتی بالاترازمتوسط می گیرند.

علائم بیماری اوتیسم درچه زمانی بروز می کند

این علائم معمولا درسه سال اول زندگی بروز میکندامادربعضی ازکودکان این علائم ازبدو تولدوجود دارد.دربعضی ممکن است ازابتدارشدطبیعی داشته باشند ولی از ۱۸ ماهگی این بیماری خود رانشان دهد.دربعضی نیز هیچ اختلال ارتباطی وجود ندارد تازمانی که درجامعه قراربگیرند.

شیوع این اختلال  دربین پسران ۴باربیشترازدختران است.وضعیت اقتصادی واجتماعی وتحصیلات والدین تاثیری دراین بیماری ندارد.

شیوع بیماری اوتیسم دربین پسران 4بار بیشتراز دختران است
شیوع بیماری اوتیسم دربین پسران ۴بار بیشتراز دختران است
سایربیماریهایی که درگستره این طیف قرارمی گیرند

اختلال اوتیستیک:اشاره به اختلال تعامل اجتماعی وعملکردارتباطی وبازیهای خیالی کودکان کمتراز ۳سال دارد.

نشانگان آسپرجر:دراین وضعیت کودک مشکل کلامی نداردوحتی درتست هوش نمره خوبی میگیردامادرتعامل اجتماعی دچارمشکل است ودامنه علاقه وانگیزه اومحدوداست.

اختلال فراگیر رشد:که اوتیسم غیرطبیعی یاآتیپیک نامیده می شود.این کودکان رفتاراوتیستیک دارند امادرهیچ کدام از گروه ها جاندارند.

اختلال فروپاشی دوران کودکی:این کودکان در ۲سال اول زندگی رشدطبیعی دارنداماپس از آن برخی مهارتهای اجتماعی وارتباطی خورا از دست می دهند.

این یک نوع بیماری نادراست وشناسایی آن به عنوان یک بیماری مستقل موضوع بحث متخصصان است.قبلااین گروه رادرطیف اوتیسم قرارمی دادند ولی الان عامل این نشانگان رابیماری ژنتیکی میدانند.

کودکان مبتلابه این نشانگان اغلب دختران هستندکه ابتدارشدطبیعی دارند ولی از سن ۱تا۴سالگی مهارتهای اجتماعی وارتباطی خود را از دست می دهند.

بروزاین بیماری باحرکات تکراری وبی هدف دست شروع میشود.این کودکان ازنظرشناختی به شدت دچارمشکل اند.

علت بیماری اوتیسم چیست؟

کودکان مبتلابه این اختلال درخانواده هایی متولدمی شوند که زمینه ارثی درآنها وجود دارد.زمینه ی ارثی شرایط رابرای بروز این بیماری فراهم میکند اماعوامل دیگری هم هستندکه احتمال ابتلارا افزایش می دهند.

-سن بالای والدین احتمال تولدنوزادمبتلابه اوتیسم راافزایش می دهد.

-اگر دردوران بارداری مادر درمعرض موادشیمیایی یابعضی داروها قراربگیرد احتمال اینکه فرزندمبتلابه این اختلال بدنیابیاورد زیاداست.

-واکسیناسیون هم به عنوان یکی ازعوامل بدنیاآمدن نوزاد مبتلابه این اختلال نام برده میشود.

-بعضی نیز این اختلال راناشی ازیک ناهنجاری درمغزمی دانند که توانایی کلامی وحسی کودک رامختل میکند.

سن بالای والدین احتمال بدنیا امدن نوزادمبتلابه اوتیسم راافزایش می دهد
سن بالای والدین احتمال بدنیا امدن نوزادمبتلابه اوتیسم راافزایش می دهد

آیااین بیماری درمان قطعی دارد؟

درمان قطعی برای این بیماری تاامروز کشف نشده .ولی روشهایی وجود دارد که بتوان کیفیت زندگی این بیماران رابهبود بخشید.

باوجود این همه تلاش در سراسرجهان برای درمان بیماری اوتیسم بایدبه یافتن راه درمان بیماری امیدوارباشیم.

برچسب ها

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن