روانشناسی

چگونه کودک مسئولیت پذیری تربیت کنیم

مسئولیت پذیری درکودک ارتباط مستقیم با تربیت والدین دارد یعنی اینکه کودک درخانه مسئولیت پذیرمیشودبامشاهده رفتارپدرومادر.

اگرکاری کنیدفرزندتان براحتی وبدون هیچ تلاشی ازوضعیت سختی که دران قرارگرفته خارج شود.

مطمئن باشیدهیچ کمکی به اونکرده اید واینکاراصلابه نفع اونیست.

حتماشماهم مادران زیادی رادیده ایدیامیشناسیدکه ساعت ۱۰صبح باعجله خودشان رابه مدرسه فرزندشان میرسانند وناهار ودفتروکتابی راکه اوفراموش کرده است باخودبه مدرسه می برند.

کودکان مسئولیت پذیر لزوما خلاق و تیزهوش نیستند.بلکه ممکن است از نظر استعداد در سطح متوسطی باشند.

توانایی تحلیل مسائل درکودک

چرااین مادران برای نجات فرزندشان این کاررا انجام میدهند.چرااجازه نمی دهند بچه هاببینند بی مسئولیتی چه نتایجی دارد؟

چرانمی گذارندکودک شرایطی راتجربه کندکه خودش به وجود اورده است.

اگریک بار فرزندتان فراموش کرد غذایش را باخود به مدرسه ببردبهتراست بجای اینکه سریع غذارا به اوبرسانید.

اجازه دهیدشرایط راتجربه کندوببیندبی مسئولیتی اوچقدر دردسر ساز میشود.

البته مادرهاهم بایدسعی کننددراین شرایط کمی راحت تر برخورد کنندوطوری نشان دهندکه مشخص شود انجام کارهای مربوط به کودک وظیفه انهانیست.شایدشماهم ازاینکه فرزندتان یک روزگرسنه بماند ناراحت شوید.شایددوست نداشته باشیداورا درسختی هاتنهابگذارید.اما بایدبدانیدگاهی لازم است کودک نتیجه کارش راببیند .تادیگران راتکرارنکند.

وهمین مسئله توانایی تحلیل مسائل رادرحل مشکلات درکودک تقویت میکندوتمام این مسائل مثل یک تمرین برای توانمندسازی ذهن کودک می باشد.البته دراین موقعیت فرزندشمانه تنهامسئولیت پذیری را می اموزد.بلکه می فهمدچطورباید درشرایط سخت ودشوارزندگی ازخودش مراقبت کند.بعنوان مثال اگرروزی ناهارش راباخود به مدرسه نبرد میتواندغذا رابایکی از دوستانش شریک شود .یااینکه بامقدارکمتری غذاخودش راسیرکند.

کودکان رادرانجام دادن کارهای خانه سهیم کنیدتامسئولیت پذیر بار بیایند
کودکان رادرانجام دادن کارهای خانه سهیم کنیدتامسئولیت پذیر بار بیایند
نهادینه کردن مسئولیت پذیری کودک به شیوه عملی

اگرپدرمادرخودشان افرادی مسئول باشند نیمی از راه طی شده است.چون بچه بادیدن رفتار انها می اموزد چقدرمسئولانه برخورد کند.امانیمه دیگر راه را بایدبه اوبیاموزید ونشان دهیدچگونه انسان مسئولیت پذیری باشد.

-به اومسئوایتهای مناسب سنش بدهید.

-باکارهاومسئولیتهای بیش ازحدکودک راخسته ودل زده نکنید.

-از اوانتظارداشته باشیدفردی مسئول باشدومسئولیت کارهایش رابپذیرد.

-هیچ وقت اورا فردی فراموشکاروغیرمسئول ندانید.حتی زمانی که مسئولیتش راانجام نمیدهد.اوراموردتمسخروسرزنش قرارندهید.

-به او دربرنامه ریزی وسازماندهی درسها وتکالیف مدرسه کمک کنید.

-بگذاریداومسئولیت کارهای اشتباهش را بپذیرد.وشرایطی راکه خودش ایجادکرده تجربه کند.

تربیت کودک مسئولیت پذیردرخانه

فرزندانی که مسئولیت پذیرهستند از اینکه درخانه به والدین کمک کنند خوشحال میشوند.درخانه مسئولیت کارهای خاصی راکه درتوانش است به اوبدهید.مثلامسئولیت اب دادن به گلهارابه اوبدهید.اورادرکارهای خانه مشارکت دهید.بعدازاینکه کودکی مسئولیت خود رابه خوبی انجام داد وازپس ان برامد اوراتشویق کنید.مسئولیت پذیری در کودک نیازمندتشویق رفتار مسئولانه کودک است.

البته نیازنیست هربارکه کودک مسئولیتش راانجام میدهد یک پاداش بزرگ به اوبدهید.بلکه همین که از اوتشکرمیکنید نشان می دهید که حواستان به اواست .هرازگاهی میتوانیدیک کادو کوچک به اوبدهید.اگرهرباربخواهید به او پاداش بزرگ بدهید برای انجام مسئولیتش ممکن است دیگر وظیفه رابخاطر ان هدیه انجام دهیدوحس مسئولیت پذیری دراونهادینه نشودو شمانمیتوانیدتشخیص دهید که اومسئولیت پذیرشده یانه.درصورتی که مسئولیتش راانجام نداداو را ازیک تفریح یاسرگرمی محروم کنید.

مسئولیت پذیری درکودک نیازمندگذشت زمان است ویک پروسه زمان بر است ودرکوتاه مدت این رفتار درکودک بوجود نمی اید.کودک باید مسئولیت پذیری رادرخانه ببیندتایادبگیرد.وبعدپدرومادر به او درخانه مسئولیت بدهند.ودرمرحله بعدوقتی کودک موفق به انجام مسئولیتش شد اوراتشویق کنند.

منبع کتاب کودک نابغه مولف دکترمحمدجوادقاسم زاده

برچسب ها
نمایش بیشتر

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن