سلامتی

ویتامین ها وموادمعدنی موردنیاز بدن انسان

ویتامین ها وموادمعدنی   موردنیازبدن نقش اساسی درسلامت بدن ما دارند و کمبود ویتامینها وموادمعدنی  بدن مارابا مشکل  جدی مواجه میکند.

کمبود ویتامین ها وموادمعدنی موردنیازبدن را مامیتوانیم باتغذیه درست جبران کنیم.

درغیراین صورت میتوانیم از مکمل هایی که  دربازار موجوداست استفاده کنیم تااین کمبود را جبران  کنیم.

برای سوخت وساز بدن انسان بایدیک توازن درمصرف مواد زیر وجود داشته باشد.کربوهیدراتها وچربی ها وپروتئین ها ویتامین ها ومواد معدنی.

کربوهیدراتها شامل موادقندی ونشاسته ایی است که برای بدن تولیدانرژی وگرمامیکند ودربدن تبدیل به گلوکز میشود سپس جذب بدن میشود .

ولی اگر زیادتر ازحدمعمول مصرف کنیم در بدن بصورت چربی ذخیره میشود وازقدرت دفاعی بدن کاسته وانسان را به چاقی مبتلامیکند.

چربیها شامل کره روغن نباتی وروغن حیوانی است که درسوخت وسازبدن نقش اساسی دارند ولی مصرف زیاد ازحد انها باعث عوارض قلبی وعروقی میگردد.

گفتنی است چربیهای گیاهی مفیدتر از چربی حیوانی هستند.

پروتئینها مهم ترین عامل سازندگی بدن بخصوص  در سنین رشد وبلوغ هستند ودربزرگسالان ونوجوانان درساخت بافتها وجایگزین کردن انها نقش مهمی ایفامیکنند.

درحفظ سلامت بدن درمقابل عفونت ماده ای ازخود دربدن به جامیگذارد که درمقابل میکروبها وبیماریها مقاوم خواهد بود .

ویتامینها ومواد معدنی نقش بسیارمهمی درسلامت جسم دارد
ویتامینها ومواد معدنی نقش بسیارمهمی درسلامت جسم دارد

موادمعدنی که مقدارانها کم است وبدن بدون انها دچارضعف وبیماری میگردد .

نمک مصرفی یکی ازانهاست .فسفرکلسیم اهن مس گوگرد منگنز ومنیزیم از دیگراین ویتامین هاوموادمعدنی  است .

اگربعضی از ویتامین ها ومواد معدنی بیشتر از انچه بایدمصرف شود ممکن است سمی ترشح کند که برای بدن زیان اور است.

در زیر به معرفی ویتامین هاومواد معدنی وبیماریهایی که کمبود ویتامینهاوموادمعدنی برای بدن ایجادمیکند پرداخته ایم.

ویتامین ها وموادمعدنی مورد نیاز بدن
موادمعدنی موردنیازبدن

کلسیم برای بدن بزرگسالان روزانه حدود ۱تا۱/۵ گرم وبرای اطفال حدود ۱/۵تا۲ گرم است.

ولی زنان هنگام شیر دادن وبارداری بیشتر از سایر مواقع دیگر به کلسیم نیاز دارند.

ومیتوان ان راازمواد غذایی ذیل تامین ساخت: سبزیجات تازه شیر گردو ماست پنیر کره اسفناج شاهی کرفس زیتون فندق بادام ولوبیا.

فسفر برای رشدبدن درکنارکلسیم نقش مهمی دارد واگربه بدن نرسد باعث  بیماری راشیتیسم ویانرمی استخوان میشود  وبیشتر درشیر وسایر میوه ها یافت میشود .

منیزیم مثل فسفربرای بدن نقش اساسی بازی میکند  درصورتی که بیشتر از مقدار لازم به بدن نرسد  باعث خواهد شد که فسفر دربدن جذب نشود  ودرگردو و دانه گندم ارد الک نشده و در دانه جو وذرت یافت میشود .

پتاسیم مقدارمصرف زیاد پتاسیم باعث کم کردن اب بدن میشود برخلاف سدیم که اب رادربدن ذخیره میکند .

وبیشتر درمایعات بدن قرار دارد .مصرف بیش ازحدنیازبدن بصورت تزریقی یاخوراکی باعث ضعف عضلانی وافت ضربان قلب میشود ودرخوراکیهای ذیل وجود دارد.

کلم شیر موز تخم مرغ فندق انجیرخشک الوچه خشکعدس نخود سیب زمینی لیموترش دانه گندم وارد الک نشده.

ید دررشدبدن اثربسیارزیادی دارد ودرچاقی ولاغری بدن موثراست.درخون قاعدگی زیادی ان دفع میشود .

ید در لوبیای سبز تخم مرغ انگور گوجه پیاز اسفناج هویج کلم وشلغم یافت میشود.کمبود ان باعث بیماری گواتر میگردد.

آهنحیات ماونیروی جسمانی ما درپرتو این ماده است .

بدن ماروزانه به ۱۵میلی گرم اهن نیازداردوبرای اطفال ۱۸میلی گرم است ودر تخم مرغ ماهی  گوشت قرمزعدس بادام گل کلم نعنا دانه جو اسفناج ماکثرسبزیجات  برگ پهن یافت میشود .

گوگرد دررنگ پوست افرادموثراست واگرمقداران کم گردد پوست تغییررنگ میدهد .

گوگرد بدن فلاتین نام دارد  ودرجگر قلوه شیر کره سرشیر وبعضی سبزیجات یافت میشود .

مس ازجمله فلزاتی است که دررشدمو ورنگ ان موثراست .ودر نخاع شوکی اثرمطلوب میگذارد.

کمبود ان دربدن انسان بصورت انزیمی اشکارمیشود.روی بدن انسان دومیلی گرم روی دارد که بیشتر دربیضه ها موه ناخن استخوانها وچشم است.

منگنز دربدن انسان برای ترکیب اسید امینه فعالیت دارد ودرتشکیل اوره بطور طبیعی نقش پیدامیکند.

ومقدارآن برای بدن روزانه ۱۵میلی گرم است.منیزیممقدار ان ۲۰میلی گرم است وازاین مقدار ۱۱میلی گرم در استخوانها وبقیه درعضلات است ودربدن انسان کمبودان حس نشده است.

الومینیم در ریه ها ودرهوا وجود دارد وزیاد ان برای انسان مضراست.

ویتامین ها

شامل ویتامین های آ ب۱ ب۲ ب۳ ب۴ ب۵ ب۶ ب۸ ب۹ ب۱۲ ث دی ایی اف کا که تاکنون شناخته شده اند.

کمبود بعضی ویتامینهادربدن موجب امراض گوناگون میگردد.کمبود ویتامین ث بیماری اسکوروی .

کمبود ویتامین ب۱ بیماری بری بری.کمبود ویتامین ب۲ بیماری بلاگر یاتایانین.

کمبود ویتامین آ بیماری تایاسین .کمبودید بیماری گواتر.کمبود پروتئین حیوانی بیماری کواشیورکور میگردد.

کمبود ویتامینها وموادمعدنی رامیتوان بامکمل ها جبران کرد
کمبود ویتامینها وموادمعدنی رامیتوان بامکمل ها جبران کرد

ویتامین aدرسلامت قلب وعروق بدن فشارخون طراوت وشادابی پوست رشدکودکان  جلوگیری از خونریزی مغزی وقدرت دید نقش اساسی دارد.

کمبود ان باعث ضعف بینایی  شب کوری ودیرخوب شدن بیماریها وعفونتها ی مختلف بدن میشود.

این ویتامین بصورت خالص وجود ندارد ودرغذاهایی مانند جگر گاو وگوساله ومرغزرده تخم مرغ پنیر روغن ماهی جعفری هویج کدو اسفناج کاهو گوجه فرنگی خربزه خرماتوت وپرتقال یافت میشود.

ویتامین b1برای ورزشکاران بهترین عامل قدرت وتحرک است.کمبود آن موجب دردعضلات دردپا ورم اعصاب زخم گوشه لب خشکی وریزش مو میشود.

همچنین بعضی میکروبها در روده ان را میسازند.

درجگرسیاه دل قلوه اسفناج کلم هویج لوبیای سبز شیر نخود پرتقال ترب فندق عدس نخود وانواع گوشتها  یافت میشود.

ویتامینb2نقش مهمی درتنظیم مخاطا وطراوت پوست بدن دارد.

محل ساخت آن روده هاست وکمبود ان محسوس نیست.

درجگرگاو قلوه گاو دل گوسالهانجیرخشک انگورتازه گل کلم لوبیاسبز برگ هلو گوشت ماهی موز وپرتقال یافت میشود.

ویتامین b3کمبود آن باعث میشود قندبدن خوب جذب نشده وگاهی موجب واریس وتورم مویرگهای بدن میگردد.

دردرمان مسمومیت نقش مهمی دارد..افرادی که زود به سرماخوردگی دچارشده ویادچاربی حسی انگشتان میگردند باکمبود ان مواجه هستند.

منابع غذایی ان انواع میوه ها وسبزی هاوماهی است.

ویتامین b4 در حفظ سلامت پوست وشادابی سلولهای بدن وبرای سوخت وساز ودفع سموم بدن لازم است.

کمبودان باعث زخم معده وزخم اثنی عشرمیشود.منابع غذایی ان سبزیجات تازه وانواع گوشت است.

ویتامین b5 باعث نشاط وتعادل روانی انسان میگردد..درضعف عمومی وکم خونی دارویی موثراست

تنظیم کننده چربی بدن بوده.ودرکنترل کلسترول وجلوگیری ازبالارفتن تری گلیسیرید موثراست.درویتامین های ب وجود دارد.

سایر ویتامین ها

ویتامین b6 درخروج اسیدهای چرب اشباع نشده موثراست.وسد راه میکروبهاوامراض عفونی میگردد.خانمهای باردار باید زیاد از این ویتامین استفاده کنند.

کمبود انباعث تصلب شرائن وعوارض کلیوی قلبی میشود.درکاهواسفناج ماهی جوانه گندم گل کلم پخته شیرکامل وتخم مرغ یافت میشود.

ویتامینb8 کمبود ان باعث اختلال عصبی میشود وبهترین دارو برای ریزش مو وطراوت پوست است.

درکلم گوجه قارچ پیاز زرده تخم مرغ شیر اسفناج یافت میشود.ویتامین b9 کمبود ان باعث اختلالات کبدی والتهاب ان میشود.

همچنین موجب تورم معده واثنی عثر وزخم معده میگردد.درکم خونی یک داروی موثراست.

دربیماریهای گوارشی واختلالات هضم کبدوکیسه صفرا دارویی ضروری به شمار میرود.

درمارچوبه اسفناج خیارهویج لوبیای سبزجگرمرغ وگوسفند وگاو یافت میشود.

ویتامین b12 داروی تقویت اعصاب وفعال کننده نیروی جوانی ودرمان کننده بعضی از کم خونی هاست.

این ویتامین در بدن به اندازه ساخته میشودودرنسوج حیوانات نیزیافت میشود.

همچنین درسطح زمین موجود بوده وبعضی از حیوانات ذره بینی ازجمله قارچها قادربه ساختن ان هستند.

ویتامین c تمام حیوانات وگیاهان بجز انسان ومیمون وخوکچه هندی این ویتامین رامیسازند.

ازابتلابه بیماریهای عفونی جلوگیری میکند وفقدان او باعث خونریزی لثه ها میگردد.

کمبود ان دربعضی مواقع در روده ایجادخونریزی میکند.

درانجیرخشک انگورتازه جگر کاهو تربچه اسفناج پیاز موز پرتقال زردالو سیب خربزه دل وقلوه یافت میشود.

ویتامین d این ویتامین به صورت ۴نوع d1 d2 d3 d4  دربدن انسان یافت میشود ودراثرتابش نورخورشیدبوجود می اید.

مقدار زیادازحدان دربدن زیان اوراست .علائم کمبود ان دفع کلسیم وفسفر در ادرار است.

علائم ظاهری ان سردرد دردمفاصل عرق زیاد اسهال و ورم کلیه است.در روغن کبدماهی روغن ماهی گوشت ماهی کره تخم مرغ وپنیر یافت میشود.

ویتامینe ویتامین جوانی وسلامتی است.کمبود آن باعث عقیم شدن ونازایی لاغری عضلات میشود.

در جوانه گندم روغن مایع روغن تخم مرغ گوشت معمولی اسفناج هویج وتخم مرغ یافت میشود.

ویتامین f این ویتامین بیشتردر اسیدهای چرب وسنگین واشباع نشده وجود داردوبدن ان راتامین میکند.

فقدان ان باعث میشود موهای بدن بریزد کلیه هافاسدگردد.عمل تناسلی ازبین برود.

درجوانه گندم بادام زمینی روغن کنجد روغن زیتون وکره  واسیدهای چرب اشباع نشده یافت میشود.

ویتامین k این ویتامین در محلول چربی وجود دارد وصفراوکبدسازنده ان هستند وذخیره ان درکبد به مدت یک هفته است.

اشخاص درهوای گرم به کمبود اندچارمیشوند وکمبودان باعث خونریزی از بینی و مخاطهامیشود.

این ویتامین برای انعقادخون لازم است .میکروبهای روده ویتامین k رامیسازند وکبد بدون ان نمیتواندکارکند.

افرادی که ناراحتی روده دارند به این ویتامین احتیاج دارند.

درجعفری کلم اسفناج گوجه کاهو کرفس لوبیاسبز کلم شیر گوشت میوه وجود دارد ومقدارروزانه ان ۴میلی گرم است.

ویتامین pp این ویتامین برای استحکام رگهای باریک وجدارمویرگها موثربوده ودرلیموترش گلابی تمشک  وپرتقال به مقدارقابل توجه یافت میشود.

کمبود ان درانسان تابحال مشاهده نشدهچون دربیشترخوراکیها مقدارکم ان وجود دارد.

درصورتی که  ویتامین هاوموادمعدنی  بیش از اندازه مصرف شود مثل کسانی که  ویتامین هاوموادمعدنی  رابصورت مکمل  سرخوداستفاده میکنند بدن اینکه ازمایش دهند واز اندازه  ویتامین هاوموادمعدنی  دربدنشان اگاه شوند واگرکمبودی بود ازمکمل ها استفاده کنند .

ممکن است این  ویتامین هاوموادمعدنی  اضافی که واردبدن میشود اسیب جدی به بدن بزند.

منبع کتاب گنجینه طب سنتی ازمحمدعلی نجات بخش

برچسب ها

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن