روانشناسی

افسردگی در کودکان

افسردگی درکودک فردی بوده وعلائم بوجود امدن ان متفاوت باکودکی دیگراست.

افسردگی درکودک به قدری پیچیده است که حتی اغلب متخصصان قادربه شناخت انهانیستند.

همه مابه این نکته واقفیم که کودکان نیزبعضی اوقات دچار اندوه وناراحتی میشوند.

از دست دادن افرادخانواده یاس وناامیدی ووجودمشکلات درزندگی همانگونه که والدین راتحت تاثیرقرارمیدهد کودکان رانیزمتاثرمیسازد .وباعث افسردگی درکودک میشود.

محققان اخیرادریافتندکه تمامی کودکان پس از گذراندن این دوران به وضعیت قبلی خود باز میگردند.

بااین حال ممکن است احساس اندوه وافسردگی در کودک تامدتها ادامه داشته باشد.

افسردگی هرکودک فردی بوده وعلائم بوجود امدن ان متفاوت باکودکی دیگراست.

عوامل روانی تغییرات هورمونی وشیمیایی بدن دربوجود امدن افسردگی درکودک نقش مهمی دارند.

بیماریهای روانی درکودکان به قدری پیچیده اند که حتی اغلب متخصصان قادربه شناخت انهانیستند.

نشانه هاوعلائم اختلالهای روانی نامشخص بوده وگاهی والدین نیز نمیتوانندشرح حال کاملی از رفتارهای غیرمعمول کودکشان رابه پزشک گزارش دهند.

کودکی که دچاراختلال افسردگی شده ازشرکت درفعالیتهایی که درگذشته ازانجام انها لذت میبرده است کناره گیری کرده.

خودش راموردانتقادقرارمیدهد ونسبت به اینده ناامیدوبدبین میشود.

علت بوجود امدن افسردگی چیست

افسردگی  درکودک معمولا بدلیل وجودیک رویدادیااتفاقی ساده بوجود نمی ایدبلکه علائم مختلفی درایجاد ان موثراست که این عوامل نیز درکودکان متفاوت است.ازانجاکه والدین الگوهای رفتاری فرزندخویش اند بنابراین خانواده ایی که همیشه باافسردگی مواجه است میتواند ان را به کودک خودنیز انتقال بدهد.

افسردگی واکنشی است موقت نسبت به بسیاری از موقعیتهاوفشارهای روانی.کودکانی که عزت نفس پایینی دارند همیشه خود راموردانتقادقرارمیدهند وازانجاکه هیچگونه کنترلی دررابطه با رویدادهای منفی ندارند درخطرابتلابه افسردگی هستند.

علائم ونشانه های افسردگی

همینطورکه پیش از این ذکرشد هنگامی که احساسات منفی درخصوص  موقعیتهاوشرایط مختلف زندگی شدیدشوندویاهفته هاویاماهها بطول انجامند وبرانجام فعالیتهای روزمره وزندگی اجتماعی تاثیرگذارند افسردگی به بیماری افسردگی بالینی تبدیل میشود.بیماری افسردگی در رفتار وروش تفکرفردتغییراتی راایجادمیکند.برخی از نشانه های افسردگی:

-احساس بی ارزشی بیچارگی ناامیدی

-دوری کردن از افراد

-داشتن غیبتهای مکرر در مدرسه

-فریادزدن نالیدن یاگریه کردن

بیخوابی یاپرخوابی های غیرمعمول

-مشکل درتصمیم گیری وعدم داشتن تمرکز

-احساس خستگی وناتوانی

-صدمه زدن به کودکان دیگروحیوانات.

خجالت وکمرویی

افسردگی درکودکان فردی بوده وعلائم ان درهر کودک متفاوت باکودک دیگراست
افسردگی درکودکان فردی بوده وعلائم ان درهر کودک متفاوت باکودک دیگراست

دلایل ایجادافسردگی درکودکان

اسیب پذیری وتجارب تلخ درخصوص رویدادهای سخت زندگی ویا رویارویی باعوامل استرس زا ازجمله دلایل افسردگی درکودکان بشمارمیروند.چگونگی واکنش کودک نسبت به محرکهای تنش زا براساس موقعیت وشخصیت کودک درکودکان متفاوت است.نظریه های گوناگونی درخصوص افسردگی وجود دارد که به توضیح دلیل بوجود امدن این بیماری روانی ونحوه ی عملکرد مغز دراینگونه افرادمی پردازد.

نظریه شناختی درخصوص افسردگی

براساس نظریه شناختی تفکرمنفی تاثیرعمده ایی درپیشرفت افسردگی وتداوم ان در زندگی فردخواهدداشت.افرادی که دارای تفکرمنفی اند اسیب پذیری بیشتری نسبت به افسردگی دارند زیرااغلب اینده خود ومحیط پیرامون خویش را در زمینه ایی منفی وافسرده تصورمیکنند.

الگوی اجتماعی شدن کودک و والدین

ازاین الگوبه منظورتشخیص پیشرفت علائم افسرده ساز استفاده میشود .بابکاربردن این الگومشاهده میشودهنگامی که والدین حمایت زیادونابجا درخصوص کودک خودداشته باشند کودکی که دارای خود ارزیابی منفی است نسبت به کودکی که خودارزیابی مثبت از خوددارد دررابطه بانشانه های افسرده ساز اسیب پذیرتراست.

نتایج برگرفته ازاین مطالعات حاکی از ان است که هم کودک وهم والدین درپیشرفت وعدم پیشرفت نشانه های افسرده ساز دخیل هستند.والدینی که کنترل شدیدی برفرزندخویش اعمال کنندبه عنوان بعدمرکزی الگوی اجتماعی شدن محسوب میشوند.

الگوی سه بخشی افسردگی واضطراب

این الگو بیانگر ان است که ازجمله ویژگیهای افسردگی درکودکان فقدان احساس لذت وکم بودن تاثیرتفکرمثبت در فردمیباشد.بنابراین تاثیرعوامل وتفکرات منفی یکی از فاکتورهای مرتبط باافسردگی است.نتایج بدست امده حاصل از این مطالعات حاکی از ان است که به منظور متمایزساختن شرایط افسرده ساز ونشانه های اضطراب از الگوی مذکور استفاده میشود.

الگوی روانشناختی افسردگی

این الگونیزحاکی از ان است که افسردگی درنتیجه ی مسائل مربوط به محیط پیرامون فردبوجود می اید که در زیر به برخی از انها اشاره شده است.

-کمبودمهارت اجتماعی

-فقدان به هم پیوستگی وسازماندهی خانواده

-وجودتعارض درخانواده

-احساس درماندگی

-داشتن دیدگاه منفی نسبت به خود اینده وزندگی

-عدم داشتن مهارتهای مربوط به حل مشکلات

عواملی مانند جدایی والدین-مرگ یکی از عزیزان-بیماری باعث ایجادافسردگی درکودکان میشود
عواملی مانند جدایی والدین-مرگ یکی از عزیزان-بیماری باعث ایجادافسردگی درکودکان میشود

الگوی اجتماعی افسردگی

براساس این الگو برخی از رویدادهای مشخص که در ذیل اورده شده است فسردگی رابه دنبال خواهدداشت:

-جدایی از والدین

-طلاق والدین

-مرگ یکی ازعزیزان

-رفتن به محیطی جدید

-شکست تحصیلی یاورزشی

-بیماری

-احساس خجالت وکمرویی

محرکهای تنش زا

محرکهای تنش زادر زندگی همه ی افراد وجود داردوبروضعیت روحی وروانی انهاتاثیرگذاراست.برخی محرکهاهمچون مشکلات درسی وخانوادگی یابرخی بیماریها تاثیرزیادی روی کودک میگذارد.طبق اظهارات روانپزشکان بیشتر والدین افسرده کودکان افسرده دارند.درهرخانواده ایی بدلیل وضعیت حاکم بران همیشه استرس وجود دارد.

ازاین روبیشتر والدین ازجمله مادر نقش دوگانه ایی رادرحضورکودک بازی میکنند واین امرهم برای مادرهم برای کودکش استرس زااست.بعنوان مثال وظیفه ی مادر رسیدگی به امور منزل ومراقبت از فرزندان است.امابیشترمادران وقت خود راصرف پرداختن به کارهای خانه کرده واز وضعیت روحی وروانی فرزندخویش غافل اند.بنابراین تغییرات عمده ایی همچون عصبانیتوناامیدی دررفتارشان مشاهده میشود.

وکودک نیزبه ناامیدی وافسردگی مادرخویش پی می برد.زیرادراین شرایط حضورپدر راکه میتواندتاثیرگذارتر از مادرباشداحساس نمیکندوباگذشت زمان افسردگی مادرسبب افسردگی درکودک میشود.

همانگونه که همه میدانیم کودک ممکن است به دلایل مختلفی همچون محیط ناارام خانه  اسیبهای روانی اضطراب افسردگی تغذیه نامناسب ومشکلات خانوادگی رفتن به مدرسه جدیدویاصدهاعامل دیگر دچاراسترس وافسردگی شود.از این روبایدبه فرزندانمان اموزش دهیم تابتوانند.بدون انکه اسیبی به روح وجسم خود وارد کنند بااسترس وفشارهای روانی مقابله کندوباارامش به زندگی خود ادامه دهد.

چگونه به کودکمان اموزش دهیم بااسترس وفشارهای روانی مقابله کند

-به منظورتخلیه تنشهای فیزیکی محیط مناسبی رابرای کودکتان درنظربگیرید.به همین منظور فرزندانتان راتشویق به شرکت در ورزش وفعالیتهای گروهی کنید.ارتباط مستقیمی بین تمرینات ورزشی وحالات روانی فرد وجود دارد.از این روتمرینات ورزشی ارامش وانگیختگی را افزایش داده ووضعیت خواب رابهبود می بخشدوشرایطی رافراهم میسازدتابدن نسبت به فشارهای روانی وضعیت بهتری داشته باشد.

-شرایطی رابرای فرزندتان فراهم کنیدتابتواندباانجام حرکات یوگاومراقبه استرس خود راکنترل نماید.این فعالیتهاباعث کاهش فشارخون تنفس متابولیسم وسوخت وسازبدنوتنش عضلانی که از جمله تاثیرات منفی استرس به شمارمیروند.

-رژیم غذایی مناسبی را برای فرزندتان تهیه کنید.داروهای گیاهی نیز دردرمان استرس موثرهستن.نوشیدن یک لیوان دمکرده نعناوبابونه قبل خواب از ارام بخشهای مفید به شمارمی اید.غذاهای حاوی ویتامین b6  ومرکباتی که ویتامین c دارندمیزان استرس راتاحدزیادی کاهش میدهد.

-تفکرمثبت رادر فرزند پرورش دهید:به کودکتان اموزش دهیدتابامثبت اندیشی استرس رااز خود دورسازد.از این رو باتغییر دادن طرز تفکر اومیتوانیدتجارب منفی او راازبین برده وتفکرمثبت راجایگزین ان کنید. زیراافرادباداشتن تفکرمثبت میتوانند دیدگاه زیباتری نسبت به زندگی داشته باشند.

-سعی کنیدالگوی رفتاری مناسبی برای فرزندتان باشید.کودکان اعمال ورفتار والدین ودیگراعضای خانواده خویش راهمچون الگویی مناسب فرامیگیرند.بنابراین والدین بارفتارخود و درواقع نحوه برخورد بامشکلات حفظ خونسردی ومدیریت بحران نقش بسزایی درکاهش ویاشدت یافتن استرس خواهندداشت.

منبع کتاب کودک وافسردگی.ترجمه وتالیف زهرا والی زاده

برچسب ها
نمایش بیشتر

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن