روانشناسی

دلایل ایجاداسترس درکودکان

استرس درکودک همیشه به اسانی قابل تشخیص نیست.

استرس محرکهای تنش زافرایندی طبیعی است که فرد به منظور ارزیابی ومقابله باچالشها وترسهای هیجانی خود باان مواجه میشود.

محرکهای تنش زا از دلایل نامطلوب ایجاداسترس به شمار می ایند.

استرس

استرس از دیرباز بعنوان یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت روان کودک بشمارمیرفته است.

برخی افراد واکنش مارا نسبت به فراز ونشیبهای زندگی استرس می نامند.

برخی دیگرنیزوجودمواردی همچون غم وغصه  تنش وفشارروانی را از علل ایجاداسترس برمیشمارند.

بنابه اظهاراکثرروان پزشکان استرس واکنش ذهن وبدن نسبت به محرکهای تنش زا است.

به عبارت دیگرهرچیزی که سبب ایجادتغییر ویاواکنش در بدن شوداسترس نامیده میشود.

ترس هم درکودکان استرس ایجادمیکند.مثل ترس از جدایی والدین یا ترس از رفتن به مدرسه.

کودک واسترس

ازانجاکه کودک ومحیط پیرامون وی بطور مداوم درحال تغییر است وجود استرس وفشارروانی درمراحل رشد.

وپرورش کودک امری طبیعی به نظر میرسد.البته فشارهاوتنش های روانی کودک خودبخود همزمان باپیشرفت مهارتهای ذهنی واستعدادهای وی از بین میروند.

بااین حال هنگام شدت یافتن استرس به هردلیلی حمایتهای موثر ودرمانگر افرادخانواده معلم پزشک ودیگر افرادمتخصص دراین امر ضروری می باشد.

البته درخصوص استرس بایدبه این نکته نیز توجه داشت که علی رغم وجود برخی اظهارات رایج در رابطه بااسترس وجود ان با میزان مناسب مفید و دررشد وسلامت کودکان وپرورش مهارتهای انان موثرمیباشد.

مثلا استرس یک کودک دربدو ورود به مدرسه جدید ونگرانی های وی در خصوص برقراری ارتباط  با معلم وهمکلاسی هایش .

تلاش جهت کسب رضایت والدین ومعلم از خویش ومواردی از این قبیل جز آن دسته .

از استرسهایی است که در صورت وجود قابلیتهای روانی وهیجانی کودک برای مقابله با انها استرسهای خوب ومفید ویا به عبارتی دیگر استرسها ی خوشایند تلقی میشود.

نشانه های استرس وتشخیص انها

تشخیص استرس درکودک همیشه اسان نیست.

علائم ونشانه های استرس رامیتوان براساس علائم فیزیکی ذهنی وروانی هیجانی ورفتاری بررسی کرد که البته از کودکی به کودک دیگرمتفاوت است.

علائم فیزیکی استرس ممکن است قسمتهای مختلف بدن راتحت تاثیرقراردهند.

ماهیچه ها دستگاه گردش خون ودستگاه گوارش ازجمله بخشهای مهمی است که تحت تاثیرشدید استرس قرارمیگیرند.

ازجمله بیماریهایی که درنتیجه ی استرس بوجود می آیندشامل سردرد وگرفتگی عضلات دردناک شدن فک سوء هاضمه زخم معده حالت تهوع وتپش قلب میتوان اشاره کرد.

والدین میتوانند به اسانی تاثیرات استرس رابر فرزندشان تشخیص دهند.

از جمله ویژگیهای رفتاری متاثر از استرس شامل بی قراری تندصحبت کردن عجله داشتن درانجام کارها نفس نفس زدن افزایش وزن یابی اشتهایی وبی خوابی اشاره کرد.

واکنش کودک نسبت به استرس وعوامل تعیین کننده ی این واکنش

هرکودک براساس عواملی همچون توانایی مقابله با استرس اعتمادبنفس روحیه وسن واکنشهای متفاوتی رانسبت به استرس نشان میدهد.

برخی عوامل تعیین کننده ی واکنش کودک نسبت به استرس در زیر امده است.

میزان سرعت شروع استرس:

درصورتی که سرعت شروع استرس باشدت همراه باشدکودک شانس مقابله با ان رانداشته ودرنتیجه استرس شدت می یابد.

استرسهایی که درطول یک زمان معین ایجادشوند کودک راقادرمیسازد که راحت تر باان کناراید.

درک کودک از استرس

درک کودک از استرس باواکنش وی نسبت به ان نسبت مستقیم دارد.ممکن است بعضی حالات ووقایع به نظرکودک استرس زاباشند ویابرعکس.

از این رو انچه درنظر یک کودک محرکی تنش زاتلقی شود به وجود اورنده ی استرس است وواکنشهای مربوط به ان رابه دنبال خواهدداشت.

میزان وشدت استرس

میزان وشدت استرس با واکنش کودک در برابر ان نسبت مستقیم دارد .

کودکی که بااسترسهای کمی مواجه است براحتی میتواند باان کناربیاید.

اماکودکی که در زیرهجوم انواع محرکهای تنش زااست فاقدتوانایی مقابله با انهاخواهدبود.

محرک های تنش زا از دلایل ایجاد استرس درکودکان است
محرک های تنش زا از دلایل ایجاد استرس درکودکان است

ظرفیت درونی کودک

برخی کودکان بطورغریزی توانایی مفابله با مقدار زیادی استرس را دارا هستند.

همه ی ماکودکانی رامیشناسیم که علی رغم اینکه درمحیطی اشفته پرورش یافته اندقادرند انواع محرکهای تنش زارا تحمل کنند.واز پس ان برایند.

واکنش والدین ودیگران نسبت به استرس کودک

والدینی که با ارامش وخونسردی بایک مساله استرس زا برخوردمیکنندامنیت وارامش رانیزبه کودکان خودمنتقل کرده وکودک هم می اموزد درچنین شرایطی باخونسردی رفتارنماید.

اماوالدینی که با تشویش واضطراب سعی درحل مسائل دارنداضطراب رابه کودک خودنیز منتقل میکنند.

سن کودک

سن کودک عامل دیگری در واکنش وتعیین توانایی وی درمقابله بااسترس به شمار میرود.

کودکان کم سن وسال به دلیل میزان شناخت کمتر درخصوص خود ومحیط پیرامونشان نسبت به دیگرکودکان توانایی کمتری راجهت مقابله بااسترس ومحرکهای تنش زا دارا هستند.

نخستین راه مبارزه با استرس درکودکان اشنایی بامحرکهای تنش زا و راهکارهای ارائه شده میباشد..نمونه هایی از محرکهای تنش زا وراهکارهای مقابله با استرس حاصل از ان بدین شرح اند.

محرکهای تنش زای ایجادکننده ی استرس درکودک

تولدنوزادجدیدتولد نوزادجدید نگرانی هایی راهمچون کاهش محبوبیت کم توجهی بی مهری ومحرومیت از امکانات پیشین ودرنهایت استرس ودرپی ان بروز حس حسادت وپرخاشگری کودک بزرگتر رابه دنبال خواهدداشت.وباعث ایجاداسترس درکودک میشود.

خشونت درخانه:کودکی که درمحیط خانه زیرفشارخشونت وپرخاشگری والدین باشدبیشتراز دیگرکودکان مستعد استرس است.

ارام سازی محیط خانه وایجادجوی سرشار از صلح وامنیت کودکتان را از وجودهرنوع استرس ایمن میسازد ومانع ایجاد استرس درکودک میشود.

بیماری مرگ ویاجدایی والدین:بیماری مرگ وجدایی والدین سبب ایجاد استرس درکودک میشود.

هنگامی که این عوامل به فشارهای روانی که کودک باانهامواجه است اضافه شود استرس شدیدمیشود.

حتی طلاقهای توافقی نیز تاثیر بسیاربدی برکودک دارد.

تغییرمحیط زندگی یامدرسه:ترس کودک از چگونه سازگارشدن بامحیط جدیدزمینه ی بروز استرس دراوست.

در چنین شرایطی والدین بایدکودک خویش را قبل از حضور درمحیط جدید کنندواین نکته رابه وی القاکنندکه به زودی به محیط جدیدعادت کرده ودوستهای خوبی پیدامیکند..ودرانجابسیارشادوراضی خواهدبود.

دوری از والدین:این قبیل دوری ومحرومیتها باعث ایجاداسترس درکودک  وهمچنین ترس درکودک میشود.

والدین بایدبه این نکته توجه کنندکه بابرقراری تعادل میان کار وزندگی  استرس در کودک راازبین ببرند.وزمانی راجهت صحبت باکودک وتفریح بااو اختصاص دهند.

اعمال فشارتحصیلی ازجانب والدین:والدینی که فرزندانشان رادرکلاسهای گوناگون ثبت نام میکنند واز انهاانتظار دارند درهمه حال بهترین باشنددرواقع باعث استرس درکودک میشوند .

بسیاری ازکودکان به قدری پرمشغله اند که حتی فرصت کافی برای پرداختن به فعالیتهای خلاقانه ویااستراحت راندارند.محیط خانه درچنین خانواده هایی درست همانند یک پادگان اموزشی است.

تمامی این موارد استرس رابه دنبال خواهندداشت.بطوری که انها راازانجام امور روزمره بازمیدارد چه رسدبه انجام صحیح وکامل چندتکلیف.

تنهاروش درمانگر دراین خصوص ایجادتوازن میان درس وتفریح است.

استرس وتاثیران بربدن وذهن کودک

-تاثیراسترس برتنفس کودک

-استرس والرژی

-استرس واختلالات پوستی

-استرس وریزش مو

-استرس وبیماریهای لثه ودندان

-استرس ویبوست

-استرس وتاثیران درحافظه

-استرس وتاثیر ان برخواب کودک

-استرس وشخصیت کودک

استرس درکودک زیادی بر بدن وذهن او دارد
استرس درکودک تاثیر زیادی بر بدن وذهن اودارد

استرس مربوط به مدرسه چه تاثیری میتواند برفرزندتان داشته باشد

درصورتی که فرزندتان نتوانداسترس خود راکنترل نماید استرس براومسلط شده ومشکلاتی رابرای وی ایجادمیکند.

وچنانچه ازهمان ابتدانتواندبرنامه صحیحی برای انجام تکالیف مدرسه داشته باشداسترس اوبیشترشده ودرنتیجه تمرکز ودقتش کاهش می یابد.

والدین میتوانند باکمک فرزندشان برنامه ایی رابرای اوترتیب دهندتابراساس ان زمان مناسب وکافی برای انجام دادن تکالیف را داشته باشد.

به فرزندتان کمک کنید تکالیف خود را اولویت بندی کند.از اوبخواهیدابتدابه انجام تکالیف دشوارتر بپردازد.

وزمان مورد نیازبرای به اتمام رساندن هرتکلیف درسی رانیز موردتوجه قراردهد.

منبع کتاب کودک واسترس.ترجمه وتالیف:زهرا والی زاده

برچسب ها

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن