روانشناسی

دلایل ایجادترس در کودک

ترس درکودک معمولا به دنبال تجارب  ناخوشایندووحشت زا بوجود می اید.همه مابراین باوریم که ترس جزء یکی از مسائل طبیعی واجتناب ناپذیر زندگی کودک محسوب میشود.

هرکودکی براساس توع شرایط زندگی ونحوه ی پرورش یافتن ونوع تربیت وروحیه ایی که دارد درهرمقطع زمانی ونیز درهرشرایطی دچارترس میشود.

برخی ترس ها بی دلیل بوده وبرخی دیگرنیزبه دنبال وقوع یک حادثه  مانند دیدن صحنه های ترسناک و وشنیدن وقابع وحشت زا ایجادمیشوند.

دلایل ایجادترس درکودک

ترس درکودک معمولا به دنبال تجارب ناخوشایند ووحشت زا بوجود می اید.مهمترین دلایل ایجادترس درکودک عبارتنداز :

عدم وجود اعتمادبنفس درکودک:کودکی که اعتمادبنفس ندارد بسیارسریعتر از یک کودک با اعتمادبنفس ازهرچیزی میترسد.

بعنوان مثال یک کودک فاقداعتمادبنفس حتی درصورت دارا بودن استعداد وهوش وتوانایی از امتحان میترسد.

درصورتی که چنین ترسی دریک کودک بااعتمادبنفس وجود ندارد.

واکنش دیگرافرادنسبت به وقایع وحشت زا:یک کودک از واکنشهای اطرافیانش نسبت به هرچیزی الگو برداری میکند.

تصورکنید شماناگهان یک عنکبوت بسیاربزرگ ببینیدوبه شدت بترسید.

این واکنش شماهمیشه در ذهن کودک باقی میماند.وسبب ترس او از عنکبوت میشود.

دیدن صحنه های ترسناک:ممکن است کودکتان شاهد یک صحنه تصادف یادعواباشد.

دیدن چنین صحنه های وحشتناکی در ذهن اوباقی مانده وسبب ایجادترس میشود.

وجوداختلافات خانوادگی ومحیطی:تنش واختلاف درهرخانواده ایی وجود دارد.

امادرصورتی که چنین مواردی دائم و در حضور کودک روی دهد وی این تنش وهراس راجذب میکندوان رابعنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی اش به همراه دارد.

وجود استرس درکودک:کودکی که به هردلیل از استرس رنج میبرد ناخوداگاه دچارترس نیز میشود.

اوشایدبدون هیچ علتی از بیشتر پدیده های زندگیش هراس داشته باشد.

برطرف شدن وباقی ماندن ترس درکودک بستگی به نحوه رفتار ودرواقع طرزبرخورد وواکنش شما نسبت به ترس یاترسهای او دارد.

قوانین کلی رفتاری مواجه شدن باترس کودک

اعتمادبنفس کودکتان راتقویت کنید:بنابه اظهار روانشناسان اعتمادبه نفس وترس بایکدیگر رابطه معکوس دارند.

یعنی هرچه اعتمادبنفس کودکتان بیشترباشد میزان وشدت ترس اونیزکمتراست.وبرعکس.

به عنوان مثال مواردی مانند مرتکب شدن اشتباه وامتحان وصحبت کردن درحضور دیگران در کودکان ۷سال به بالا که دارای اعتمادبنفس هستند کمترمشاهده میشود.

به ترسهاواحساسات کودکتان احترام بگذاریدواورامسخره نکنید:تصورکنیدکودکتان بادیدن یک سگ به وحشت افتدوگریه کند.

درچنین مواقعی به جای مسخره یاتحقیراو احساساتش رادرک کنید.به اوبگویید وجود چنین ترسهایی درسن اوکاملاطبیعی است وباگذشت زمان ازبین خواهدرفت.

به اواطمینان خاطر دهیدکه در امنیت کامل به سرمیبرد:هنگامی که کودکتان مطمئن باشد درامنیت کامل به سرمیبرد دیگرهیچ جای ترس ونگرانی نیست.

به او ارامش دهید وعشق بورزید وتنهایش نگذارید.وتاحدامکان اورادر موقعیتهای ترسناک قرارندهید.

ازاو بخواهیددرموردترسهایش صحبت کند:کودک باصحبت کردن درموردترسهایش میتواندتاحدزیادی احساسات منفی اش راتخلیه کند.

هنگامی که کودکتان از چیزی یاحادثه ایی میترسد از اوبخواهید درموردترسش صحبت کندوعلت ان رابرایتان توضیح دهد.

کودک نیزباصحبت کردن درمورد ترسهایش به ارامش میرسد.

حس شجاعت اوراتقویت کنید:باروشهای موثرحس شجاعت کودکتان راتقویت کنید.

میتوانیدباکاربرد چنین جملاتی به وی تلقین کنیدکه واقعاشجاع است.مثل کودک من خیلی باشهامته.

اوازچیزی نمیترسه.اون بزرگ شده وترس دروجودش معنایی نداره.

ترس از رفتن به بیمارستان وترس از دکتر یکی از ترسهای شایع دربین کودکان است
ترس از رفتن به بیمارستان وترس از دکتر یکی از ترسهای شایع دربین کودکان است

توضیح انواع ترس وراهکارهای کاهش وازبین بردن آن

ترس از افرادغریبه:این نوع ترس از اغازتولدتا ۲سالگی بین کودکان رایج است.

کودکی که بیشتروقتش رابا پدرومادرش میگذراندواز لحاظ احساسی توانایی پذیرش افرادغریبه راندارد خواه ناخواه از دیدن این افرادمیترسی.

وگریه میکند.باوجود اینکه این ترس کاملاطبیعی است اماگاه برای والدین دشواروغیرقابل تحمل است.

سعی کنیدازهمان ابتداکودکتان رااجتماعی تربیت کنید.

چراکه ارامش وانزوای بیش ازحدمحیط خانه وعادت کردن اوبه شماوهمسرتان.سبب ایجاداحساس عدم پذیرش دیگرافراد در اومیشود.

ترس از جدایی از والدین:اکثرکودکان هنگام رفتن والدین شان به محل کارخریدوحتی حمام وحشت میکنندوبسیارمضطرب میشوند.

زیرافکرمیکنند والدین شان دیگربازنخواهندگشت.درصورتی که کودکتان قادربه صحبت کردن است وصحبتهای شمارا درک میکندبرایش توضیح دهید که دریک زمان مشخص مجبوربه ترک خانه هستید.

وچندساعت دیگرحتمابرمیگردید.درغیراین صورت عدم حضوربی مقدمه شماسبب کاهش حس امنیت واعتمادکودکتان خواهدشد.

ترس از سقوط:ترس از سقوط وارتفاع جز اندسته از ترسهایی است که ممکن است بدلیل تجربه کودک یااطرافیان وی از سقوط ایجادشده باشد.بنابراین سعی کنیداورادرموقعیتهای خطرناک قرارندهید.

ترس از حیوانات وحشرات:سگ گربه شیروعنکبوت برای اکثرکودکان ترسناک به نظرمیرسد.البته این ترس بسیارطبیعی است.

جهت کاهش واز بین بردن چنین ترسی به نکات زیر دقت کنید.فیلم وکارتونهایی که کودکتان تماشامیکندکنترل کنید.

حیوانات بدشکل و درنده میتواندمنشاترس انهاباشد.

برای کودکتان توضیح دهیدکه برخی حیوانات برای مامفیدهستندوهیچ اسیبی به مانمیرسانند.برای اواسباب بازیهایی به شکل حیوانات خریداری کنید.

ترس از تنهاشدن:تنهاشدن بخصوص درصورت عدم حضور والدین درخانه برای کودک بسیار ترسناک است.

دراینگونه موارد اوفکرمیکندتاابدتنهاخواهدماند.وتمام عوامل وحشتزابه سراغش می ایندو اوراازبین میبرند.

سعی کنیدهنگام ترک محیط خانه حتماشخصی رابرای نگهداری از او درنظربگیرید.

ترس از حمام:ترس ازحمام دربسیاری از کودکان ناشی از ترس از اب وغرق شدن است.

برای کاهش وازبین بردن این ترس هیچ چیز به اندازه ی راهکارهای عملی موثرنیست.

-هیچگاه کودکتان راتنهابه حمام نفرستید

-درصورت وجود وان درحمام ان را زیادپرنکنید.چراکه دراین صورت ترس کودک از غرق شدن بیشترمیشود.

-به کودکتان اجازه دهید درصورت امکان اسباب بازیهایش را انهایی که دراب خراب نمیشوند رابه حمام ببرد.

-پس ازحمام به کودکتان بگوییدچقدر زیباودوست داشتنی شده است.

ترس از دکتروبیمارستان:همه کودکان درتمامی سنین به گونه ایی از دکتروبیمارستان میترسند.این ترس ممکن است بدنبال محرک های ذهنی ومحیطی ایجادشده باشد.

مثلاهنگامی که والدین بابکاربردن جملاتی مانند اگه غذانخوری میبرمت دکتر یااگه اذیت کنی میبرمت پیش دکتر کودکشان راتهدیدمیکنندودرواقع باایجادیک محرک ذهنی سبب ترس کودک از دکترمیشوند.

ازطرف دیگرمحرکهای محیطی وبه دنبال ان ترس درکودک از دکترممکن است بعلت وجود تجربه یاخاطره تلخی که کودک دردوران بیماری از دکتریابیمارستان داشته ایجادشود.

به کودک بگوییدهمه دکترهاچقدرخوب ومهربان هستند.فیلم یاکتاب داستان که درمورد دکترهاباشدبرای کودک تهیه کنید.

قسمتی از اسباب بازی های کودکتان را به وسایلی مانندجعبه کمکهای اولیه ووسایل ساده وابتدایی پزشکان اختصاص دهید.

ترس از تاریکی:بیشترکودکان بخصوص کودکان زیر۷سال هنگام قرارگرفتن دریک فضای تاریک به شدت احساس ترس وناامنی میکنند.

انهافکرمیکنندتمام چیزهای ترسناک مانندلولو حیوانات وحشی دکتر امپول درتاریکی به سراغشان می اید.به همین دلیل همیشه از تاریکی میترسندواز ان فرارمیکنند

ترس از لولو یاهیولا:این ترس دربیشترکودکان زیر۷سال وجود دارد.ودارای منشاذهنی ومحیطی است.

کودکان به دنبال عدم توانایی تشخیص امور واقعی وغیرواقعی همیشه از وجود موجودات خیلی ووحشتناک می ترسند.

از طرف دیگرتهدیدهاوتنبیهات نادرست والدین ویاشنیدن داستانهای ترسناک از عواملی هستند که سبب افزایش وهم وخیالات کودک ودرنتیجه ترس اومیشود.

این ترس باترس از تاریکی وتنهایی درارتباط است.

ترس از مرگ:مرگ برای کودک بخصوص کودک زیر۷سال واژه ایی تعریف نشده ونامفهوم است.

انهاعدم حضورفردی راکه مرده حس میکنندوپیش خودفکرمیکننداوکجاست.اماهرگزمعنای مرگ رادرک نمیکنند.

کودکان۵تا۶ساله نیزمرگ رابه منزله ی جدایی یک فرد برای همیشه تلقی میکنند.

ترس از رفتن به مدرسه وپیش دبستانی:این ترس باترس جدایی از والدین درارتباط مستقیم است.

بیشترکودکان ۷ساله از رفتن به مدرسه واهمه دارند.هرچندکه قبلاپیش دبستانی راتجربه کرده باشند.

انهافکرمیکنندباوجود درس ومشق وکتاب دیگرهرگز نمی توانندبازی کنندکارتون تماشاکنند.وبه تفریح بروند.

ترسهای دیگرشامل ترس از تحقیرشدن:که دربیشترکودکانی وجوددارد که از عدم اعتمادبنفس رنج میبرند.ترسهای دیگری مانندترس ازاشتباه وترس از طردشدن وترس از صحبت درحضور دیگران  وترس از شکست وترس از امتحان است.

ترس درکودک ممکن است ریشه دردوران کودکی فرد داشته باشد.

ترس درکودک اگر درهمان کودکی درمان نشود ممکن است درسنین بزرگسالی نیزادامه داشته باشدمثل ترس از صحبت کردن درجمع.

منبع کتاب کودک وترس.ترجمه وتالیف :محبوبه احمدیان

برچسب ها

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن