سرگرمی

راهکارهای تقویت مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن در مقابل خواسته های دیگران کار اسانی نیست.برای بسیاری از افراد بله گفتن عادتی است که دوست دارند آن را انجام دهند.

اگر فردی هستید که نه گفتن درمقابل خواسته های دیگران مشکل داریدحال زمان ان است که زندگیتان را ساده تر وخوشایندتر کنید.

کمی خشونت تنها ابزاری است که به آن نیاز دارید.اماتا زمانی که به اصول نه گفتن پی نبرده اید .

نمیتوانید خود را از این مخمصه نجات دهید.نه گفتن نیازمندداشتن اعتمادبنفس است وکسانی که اعتمادبنفس ندارند فکرمیکننداگرنه بگویند دیگرطرف مقابل علاقه ایی به انهانخواهدداشت.

اصول نه گفتن

۱-در طول یک هفته لیستی از بله هایی که گفتید تهیه کنید

۲-توجه کنیدکه چگونه وقت خود راتنظیم میکنید.وقتی برنامه ریزی صحیحی برای زمان خود داشته باشیدقادرخواهیدبود به کارهایی که بیشترین اهمیت رابرایتان دارند رسیدگی کنید.

۳-انچه راکه بیشترترجیح میدهید در مرحله اول قراردهید.

۴-محدودیتهای خود رابشناسید.برای اینکه سلامت باشید ذهن وجسم شمااحتیاج به استراحت دارد.واگر محدودیتهایتان رانشناسیداین فرصت رابه خود نخواهیدداد.

۵-برای سهولت انجام مسئولیتهایتان به دیگران هم فرصت دهید.وبدانید انها هم به خوبی شما ازعهده ی انجام امور برمی ایند.

مهارت نه گفتن یک مهارت آموخته شده است

ممکن است مهارت   نه گفتن کاملا برایتان تازگی داشته باشد.شمااستادبله گفتن هستید و در مهارت نه گفتن یک مبتدی به شمار می ایید.

برای شمانه گفتن به معنای انجام یک کارتازه است.باشهامت زیاد دل رابه دریابزنیدوبه این سرزمین ناشناخته سفرکنید.

مهارت نه گفتن شخصیت شمارا تغییرنمی دهد بلکه کمکتان میکندتا وقتی میخواهید حفره های خالی زندگیتان راپرکنید وکاری راکه خارج از توانتان است انجام ندهیدخود راثابت کنید.

همیشه یک نه اماده داشته باشیدودرموقع لزوم از ان استفاده کنید.البته مواظب باشید.اول ببینید باچه کسی طرف هستید.

شایدلازم باشد در برابر او کمی نرمش وملایمت به خرج دهید.

لزومی ندارد پاسخ نه خود رابادروغ وبهانه های بیجا توجیه کنید.

این کاربدلیل این است که شمادرمورد خوداحساس گناه کرده واز این میترسیدکه دیگران را ازخود برنجانید.

مهارت نه گفتن یک مهارت اموخته شده است
مهارت نه گفتن یک مهارت اموخته شده است

به کلمه ی نه بلی بگویید

بارها دیده اید که ورزشکاران پس از برنده شدن دستهایشان رابه نشانه ی موفقیت بالامیبرند.

وقتی نه میگویید همانند آنها دستهایتان را بالا ببرید وفریادبزنید بله شماموفق شده اید.برای شروع به بایدونبایدهافکرکنید.

تادرسی تمرینی برایتان باشدهمانندهرمهارت دیگری اولین حرکات مشکل ترین هستند امادرنهایت باعث سازندگی میشوند.

پس از گذراندن این مرحله رد درخواست دیگران انقدرمشکل به نظر نمیرسد.قبل از گفتن جمله ی مشکلی نیست آن رابرایت انجام میدهم به نه گفتن فکرکنید.

گاهی در مخمصه ایی گیر میکنید که نه گفتن مشکل میشود اما همچنان این مهارت راتمرین کنید.اوایل کمی سخت است امابعدها اینطورنخواهد بود.

وقتی به فردی نه بگویید اورا اماده میکنید که شایدباردیگر ازشمانه بشنود.وبه این طریق از فشارعصبی خودمیکاهید.

ایمان به نه

همانطور که در مهارت نه گفتن ماهرمیشویداین حقوق برایتان مسجل میشود.

شماحقوقی دارید که باشناخت انها ازمشکلات احتمالی که ممکن است بانه گفتن داشته باشیدخودبخود کاسته میشود.

این حق شماست تا ازادزندگی کنید.شماحق این راداریداحساسات وخواسته هایتان رابشناسید.

موانع ومشکلات را از سر راه خود بردارید.خواسته های خود را در وهله ی اول قراردهید.قدرت نه گفتن راتمرین کنید.

ازکلمه ی نه استفاده کنیدتا زندگیتان راکنترل کندوشماهم ان راتحت کنترل داشته باشید.عواقب نه گفتن رابسنجید.

قبل از قبول هرچیز به جزئیات ان توجه کنید.پاسخ دادن رابه تعویق بیندازید.از هرکسی که اصراردارد فورا به او پاسخ دهید دوری کنید.

از توضیح دادن درمورد دلایل نه گفتن خود دوری کنید.از انجام کارهای خارج از توان ومهارت خود دوری کنید.

شخص دیگری رامعرفی کنید ویایک راه حل خوب ارائه دهید.

وقتی نه کاملا واضح وشفاف است

ایا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا افرادوقتی کاری برای انجام دادن دارند به سراغ شمامی آیند.

اصلی ترین علت این است انها اطمینان دارندکه از شماپاسخ مثبت میشنوند.

بنابراین خواسته هایشان راپشت سرهم مطرح میکنند وهیچ چیز رااز قلم نمی اندازند.همیشه فردی بله گو بودن احترام موقتی برایتان داشته است .

وباعث میشودعده معدودی شما را ستایش کنند.کسانی که دائما ازشماانتظار دارنداغلب فراموش میکنند سپاسگذاری کنند واین مورد را نادیده میگیرند.

جاذبه ی اجتماعی

یادبگیرید از وقتتان نهایت استفاده راببرید.زیرا زمان با ارزش ترین چیزی است که در اختیاردارید.

وقتی وقتتان را برای افراد وخواسته هایشان صرف میکنیددیگرزمانی برای رسیدگی به نیازهاوانچه برایتان مفیداست رانخواهیدداشت.

درست است جاذبه ی اجتماعی وهمیشه در دسترس بودن وبرای دیگران تاثیرگذاربودن بسیارخوب است وبه شماکمک میکندتاهمیشه درجمع بدرخشید.

امااندکی دور بودن از دیگران شمارا ازادمیگذارد تایک دوست شریک پدریامادر ویاهمکارخوبی باشید.زیرااین فرصت رابه دیگران میدهیدتابیشتربه شماتوجه کنند.

نزدیکی وروابط صمیمانه میان دوستان وهمسایه ها میتواند بسیارشدیدبوده ومنجربه روابط صمیمانه مستقلی شود.

این نوع روابط برای یک دوست یاهمسایه ایی که از وجودتان سودجسته وانتظار دارد تاشمارا دراختیارخود داشته باشد بسیارریشه داراست.

طفره رفتن شماازاین قضیه به معنی قرار دادن ابرهای طوفانی بالای سرتان است.

این مساله باعث ایجادفشارعصبی در روابط دوستانه میشود.وقتی به درخواستی پاسخ منفی میدهید دوست ویاهمسایه تان به سمت کس دیگری متمایل شده تا درخواست خود را از اوبخواهد.

اوقصددارد نیازهاوخواسته های خود راارضاکندوبه این توجه نمیکندکه چه کسی برایش این کار راانجام میدهد.

یکی از راهکارهای تقویت مهارت نه گفتن این است که بایداعتمادبنفس خود رابالاببرید
یکی از راهکارهای تقویت مهارت نه گفتن این است که بایداعتمادبنفس خود رابالاببرید
کنارامدن باخانواده همسر

داشتن یک رابطه ی خوب باخانواده ی همسر وراضی وخوشنودنگه داشتن خانواده خودتان بطورهمزمان احتیاج به اراده ی قوی دارد.

خانواده ی همسرممکن است نگرشی متفاوت وانتظارات زیادتری از شماداشته باشند.

به محض اینکه وارد صحنه شدید توجه انها به پسر ودخترتان بیش از پیش شده وتازه زمان ان رسیده است که شماموانعی راپیش روی خود ببینید.

دیدن چنین مشکلاتی باعث میشودزندگی برایتان سخت شود.بخصوص اگربه خانواده همسرتان اجازه دخالت دهید.دراین شرایط کلمه ی نه میتواند ابزارمفیدی باشد.

درمحل کار

شمامیخواهیدبسیاری از مهارت نه گفتن را درروابط بادوستان خانواده ودرمحل کارمورد استفاده قراردهید.

بابکارگیری این تکنیکها به بهترین شکل از وقت خودبهره خواهیدبرد.مسیرزندگیتان راخواهیدشناخت وبه اهدافی که برای خود منظور کرده ایید دست می یابید.

هیچ فرقی نمیکندشمامدیریک سازمان باشید یایک کارمند.گروهی کارکنیدیاانفرادی.

پاسخ مثبت دادن به تمام درخواستها منجربه نتایج ویرانگری میشود.چه کسی باعث چنین نتایجی میشود؟

کسی که مسئولیتهای زیادی رادرکار میپذیرد وسعی میکندوظایف دیگرهمکارانش رانیز انجام دهد؟

شمامثل فردمحتاطی هستیدکه میترسیدبانه گفتن دیگران شمارادوست نداشته باشند ویافکرکنند که لیاقت انجام کاری راندارید.وکارتان را از دست خواهیدداد.

دراین شرایط خود راغرق مسئولیت کرده ایدبطوری که دیگرخودتان نیستید.

اگرخیلی به خود فشاربیاورید خطر اشتباه کردن درکارو از دست دادن شغلتان بیشترخواهدبود.هرکسی در اداره شمارابه عنوان فردی موثرمیشناسد.

همه روی شماحساب میکنند .بیش از حداحساس مسئولیت میکنید.بااین وجود گاهی باید به بعضی از کارها پاسخ منفی دهید.

اصلامهم نیست که چنین درخواستهایی از طرف چه کسانی بیان میشوندمهم این است انچه راکه دوست دارید انجام دهید.

قبل از اینکه پاسخ مثبت بدهیددر مورد انچه که پذیرفته ایدفکرکرده وببینیدکه پاسخ مثبت شماچه نفعی برایتان دارد.شمامیدانیدکه چه زمان میل قلبی تان تمایل به انجام کاری دارد ودقیقا میدانیدکه چه زمانی بایدنه بگویید.

منبع :کتاب ۲۵۰ روش برای نه گفتن از دکترسوزان نیومن.ترجمه:هانیه حق نبی مطلق

برچسب ها

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن